home mail

XQ Academie

Logo XQ Academie

Werken aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering vraagt om kennis en vaardigheden. Kennis over kwaliteitsmanagement, vaardigheden in het werken met kwaliteitsinstrumenten en -werkwijzen. Instrumenten en werkwijzen die bedoeld zijn om prettig, efficient en beter samen te werken. Maar ook om data en andere gegevens te leren verzamelen, te ordenen en te analyseren. Nodig om de juiste beslissingen te nemen en verbeteringen aan te tonen.

De XQ Academie voorziet in die behoefte. U treft hier informatie aan over modulen die wij kunnen inzetten bij uw kwaliteitsproject. Als training of als onderdeel van uw project. Samen met u gaan we na waar uw behoeften liggen. Informatie, voorlichting of een workshop? Of toch meer (vaardigheids-)training in het kunnen toepassen van technieken, werkwijzen en instrumenten voor kwaliteitsmanagement?
Onderstaand overzicht geeft een selectie. Neem eens contact met ons op voor meer mogelijkheden of combinaties. Trainingen geven wij voor groepen van minimaal 8 personen. Wij werken niet met individuele inschrijvingen.

balk KIDS
Kids icon

Kwaliteitszorg in het onderwijs gaat in de eerste plaats over het continu verbeteren van de kwaliteit van (leren) leren en de opbrengsten van dat leren. Dat kan alleen als voldaan is aan de voorwaarden om te leren en als de leerling rechtstreeks betrokken is bij zijn of haar eigen verbeteringsproces. Dit geldt niet alleen bij individeeel leren, maar ook en vooral bij samenwerkend leren; hoe werk je samen om gemeenschappelijke doelen te realiseren?

balk modulen
XQ-K001 Kwaliteitszorg aan de basis
Kwaliteitsmanagement in de klas; scheppen van condities om leren leren mogelijk te maken, betrekken van leerlingen bij hun eigen werkproces.
 
XQ-K002 Projectmatig werken door leerlingen
Bevorderen van samenwerkend leren middels leerlingprojecten gebaseerd op de PDSA cirkel en de principes van quality learning.
 
XQ-K003 Kwaliteitsinstrumenten bij leren leren
Een aantal simpele kwaliteitstechnieken kunnen door leerlingen gehanteerd worden om greep te krijgen op het eigen leerproces en om met de eigen klas te werken als een kwaliteitsteam.
 
XQ-K005 SMART werken binnen de klas
Hoe realiseer ik als leerkracht de doelen voor mijn klas en zorg ik ervoor dat mijn leerlingen met plezier willen werken aan optimale leerresultaten; op basis van plannen en een analyse van gegevens uit het leerlingvolgsysteem
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

balk TEAMS
team icon

Samen werk maken van kwaliteit betekent een persoonlijke betrokkenheid en inzet van leerkrachten en leraren om leerlingen te helpen het steeds beter te doen. Ook hier geldt dat het effect groter is wanneer er wordt samengewerkt; niet alleen met de klas of groep, maar ook binnen het team. Hoe kan een (vast of tijdelijk) team plezierig en effectief samenwerken?

balk modulen
XQ-T001 Werken met Smart Teams
Training, uitvoering en coaching voor (deel)teams om binnen een team met plezier resultaatgericht te werken op basis van de principes en technieken van kwaliteitsmanagement.
 
XQ-T002 Werken met verbeterteams
Verbetermanagement voor schoolteams;leren werken met eenvoudige verbetertrajecten met behulp van enkele technieken en instrumenten
Teamtrainingen
XQ-T003 Werken met de PDSA cirkel
Basistraining verbetermanagement voor Centrale Verbeterteams; leren werken met de instrumenten en werkwijzen voor verbetertrajecten
 
XQ-T004 Draaiboek Schoolconferentie
Coaching verbeterteam bij voorbereiding, uitvoering 1 of 2-daagse schoolconferentie en voortgang.
 
XQ-T005 Uitvoeren van een interne audit
Inscholing en voorbereiding, uitvoering en rapportage door een (school)team op de werking van het eigen kwaliteitssysteem.
 
XQ-T006 Collegiale auditing of Visitatie
Inscholing en voorbereiding, uitvoering en rapportage door een visitatieteam op de werking van (delen van) het eigen kwaliteitssysteem van 2 of meer scholen.
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

balk management 1
management icon

Kwaliteitsmanagement is niet alleen voorbehouden aan directieleden. Het organiseren van kwaliteit en kwaliteitsverbetering vindt op vele niveaus plaats; bovenschools, school, klas of groep. Maar ook individuele leerlingen of leraren kunnen met behulp van de werkwijzen, technieken en instrumenten van integrale kwaliteitszorg werken aan persoonlijke verbetering van hun competenties op het gebied van leren en samenwerken.

balk modulen
XQ-M001 Kwaliteitszorg in het onderwijs
Wat is kwaliteit? Hoe kwaliteitsbewust is uw team? Basistraining kwaliteitszorg in het onderwijs. Legt de basis voor kwaliteitsdenken en samenwerken aan kwaliteit. Praktische oefeningen op basis van Quickscan Kwaliteitsbewustzijn.
 
XQ-M002 Kwaliteitsmanagement in de klas of groep
Hoe kan je het leren en het leerproces bevorderen? Hoe realiseer je samen met je leerlingen betere resulaten?
Practische tips en werkwijzen om direct mee aan de slag te gaan.
 
XQ-M003 Kwaliteitsmanagement in het onderwijs
Hoe geef je leiding aan kwaliteitszorg? Hoe organiseer je de kwaliteitszorg? Systematisch invullen van en werken aan kwaliteitsbepaling, -borging, -beheersing, -verbetering. Omgaan met barrieres en verandermoeheid.
 
XQ-M004 Systeemmanagement in het onderwijs
Hoe pas je het gedachtengoed van Deming toe in het onderwijs? Kennismanagement en de 14 punten. Werken met een stabiel systeem en het nut van regelkaarten.
 
XQ-M005 Procesmanagement in het onderwijs
Hoe effectief zijn onze plannen en afspraken? Verandermanagement en het leren werken met (werk)processen en het verbeteren daarvan.
 
XQ-M006 Prestatiemanagement in het onderwijs
Hoe zet ik ken- en stuurgetallen in om (be)sturen en tot resultaten te komen. Casus met behulp van het managementdashboard (MMS-O). Werken met de PDSA sturingscirkel.
 
XQ-M007 Verbetermanagement in het onderwijs
Voortdurend verbeteren is de belangrijkste focus van kwaliteitszorg. Hoe doe je dat met succes? Kader van verbeteren. Leidinggeven aan verbeterteams. Werken met de PDSA Verbetercirkel.
 
XQ-M008 (Inter)visieontwikkeling
(Inter)visiebijeenkomst(en) rondom het bepalen of herzien van een missie en een visie van een school of groep scholen. Geeft richting en criteria voor denken en handelen. Basis voor beleid en strategie.
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

balk OMGEVING
omgeving icon

Kwaliteit wordt bepaald door je klanten. Hoe tevreden zijn leerlingen, ouders en personeel over het gegeven onderwijs en over de condities waaronder het leren plaatsvindt? Hoe komt je dat te weten en wat doe je met de uitkomsten? Is de kwaliteit de afgelopen jaren toegenomen, zijn wij beter dan scholen uit de regio of het land?'

balk modulen
XQ-O001 Ouderbetrokkenheid bij kwaliteitsverbetering
Hoe kan ik ouders betrekken bij het verbeteren van van de leercondities en leerresulaten van hun kinderen? Hoe kan ik de kennis en ervaring van ouders gebruiken?
 
XQ-O002 Klanttevredenheid
Hoe meet ik de klanttevredenheid onder ouders, leerlingen en personeel? Middelen en werkwijzen. Onderzoek, panels en rapportage.
 
XQ-O003 Auditing en visitatie
Wat kan anders of beter? Collegiale visitatie en onderlinge auditing van het kwaliteitssysteem op de praktische werking.
 
XQ-O004 Informatie en communicatie
Wees trots op je resultaten en laat anderen weten hoe je dat realiseert en hoe je samenwerkt. Opstellen van een communicatieplan. Eventueel in combinatie met de huur van een XQ subwebsite.
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

balk middelen
Softwaretrainingen

Hoewel onze software gemakkelijk is te installeren en te gebruiken, vinden veel mensen het prettig om in 1 dag samen met andere collega's getraind te worden en vaardig te worden met de aangeschafte software. Hieronder ziet u wat de mogelijkheden zijn.balk modulen
TXQ-M002 Werken met de Systeemmanager
Achtergrond en toepassingsmogelijkheden, Werken met de Systeemmanager voorbereiden, Oefenen met de Positiebepaling, Oefenen met het Kwaliteitshandboek, gebruik en toepassing van het audit- en verbeterprogramma
Softwaretrainingen
TXQ-M006 Werken met de Verbetermanager 1
alleen voor cursisten die de training Werken met de PDSA Verbetercirkel gevolg hebben
Achtergrond en toepassingsmogelijkheden, Werken met de Verbetermanager voorbereiden, Werken met de (formats van) de PDSA Verbetercirkel, Oefenen met de instrumenten binnen het programma.
Softwaretrainingen
TXQ-M009 Werken met de Verbetermanager 2
Achtergrond en toepassingsmogelijkheden, Werken met de Verbetermanager voorbereiden, Stapsgewijs werken met de PDSA Verbetercirkel, Oefenen met de instrumenten binnen het programma.
Softwaretrainingen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Uiteraard kunt u zich met uw groep direct online aanmelden voor een of meer trainingen.

Aanmeldingsformulier Trainingen
Naam Training
Code:
Aantal deelnemers
School/Bestuur
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Emailadres
Telefoonnummer
Vragen of opmerkingen?