home mail

PDSA Cirkel

PDSA Deming cirkel

De letters PDSA staan voor Plan, Do, Study en Act. Het is een weergave van het herhalend proces van voortdurend werken aan verbeteringen. De PDSA Cirkel is ontworpen door Dr W. Edwards Deming (1900-1993) en maakt deel uit van zijn theorie over kennisverwerving binnen organisaties (Profound Knowledge).
Deming benadrukt het belang van leiding geven aan continue verbetering in plaats van het voortdurend veranderen van een organisatie.

Dr. Deming is een van de belangrijkste denkers over (kwaliteits)management. Peter Senge en Henri Mintzberg zijn leerlingen van hem. Zijn manier van kijken naar organisaties heeft een belangrijke rol gespeeld bij de enorme groei die de Japanse economie in de jaren vijftig heeft doorgemaakt (zie ook de link naar de filmpjes onderaan deze pagina). Ook in de Verenigde Staten zijn er de afgelopen tien jaar grote successen geboekt met het invoeren van het ‘Deming-denken’ in bijvoorbeeld het onderwijs en zorginstellingen. Bij de meesten van ons is Dr. Deming bekend van de PDSA-cirkel (Plan Do Study Act), de veertien punten van Deming en als grondlegger van het systeemdenken (verder uitgedragen door o.a. Peter Senge).

balk PDSA

De vier fasen van de PDSA cirkel zijn voor elk proces hetzelfde. De werkwijze per fase (stappen) en de in te zetten werkwijzen en instrumenten kunnen daarbij wel verschillen. Dit is afhankelijk waarvoor de PDSA cirkel wordt gebruikt. Binnen de XQ benadering van kwaliteitszorg hebben we drie PDSA cirkels ontwikkeld die overeenkomen met de gebruiksmogelijkheden van het INK-managementmodel; de PDSA Sturingscirkel, de PDSA Systeemcirkel, de PDSA Verbetercirkel. Daarnaast hebben we voor onderzoek en monitoring ook een PDSA cirkel ontwikkeld; de PDSA Onderzoekscirkel.

PDSA Cirkel
  • Plan: Plan en beschrijf precies wat je wilt gaan doen.
  • Do: Voer het geplande uit.
  • Study: Bestudeer of de resultaten voldoen en onderzoek eventueel de oorzaken.
  • Act: Handel op basis van de bevindingen, borg de nieuwe aanpak in het kwaliteitssysteem.
>>> Meer informatie over Deming en de PDSA Cirkel; zie onderaan de pagina.

balk PDSA Sturingscirkel
PDSA Sturingscirkel

Voor iedereen die werkt of leert binnen een school of organisatie of daar rechtstreeks bij betrokken is, moet het duidelijk zijn wat de missie en visie van de organisatie is, zodat ieder zich daaraan kan committeren. Dat is een taak van de leiding op alle niveaus (klas, school, bovenschools). Vervolgens moet dat wel uitgewerkt worden in plannen voor beleid en strategie. Waar liggen onze keuzes voor ontwikkeling en verbetering, hoe zijn we tot die keuzen gekomen en hoe gaan we dat realiseren.
>>> Meer informatie over het werken met de PDSA Sturingscirkel


balk PDSA Systeemcirkel
PDSA systeemcirkel

Om systematisch aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering te kunnen werken, zal een school of organisatie eerst van tevoren moeten nadenken hoe die kwaliteit bereikt kan worden. Er zullen werkafspraken en werkprocessen moeten worden vastgesteld. Er zullen mensen met de juiste opleiding, ervaring en passie ingezet moeten worden. De juiste hulpmiddelen zullen aanwezig moeten zijn. Een school zal zijn zaken zó moeten organiseren dat het leveren van kwaliteit mogelijk wordt gemaakt. Er moet dus een (flexibel)kwaliteitssysteem ingericht worden waar de organisatieafspraken in geborgd zijn.>>> Meer informatie over het werken met de PDSA Systeemcirkel en het kwaliteitsmanagementsysteem MMS-O

Leaflet Werken met de PDSA SysteemcirkelLeaflet Werken met de PDSA Systeemcirkel (106 kB)


balk PDSA Verbetercirkel
balk PDSA Verbetercirkel

De bron voor elke verbetering is (zelf)kennis. Een kritische kijk op de eigen manier van werken c.q. processen en prestaties is misschien niet makkelijk, het is wel de beste aanmoediging voor personen en organisaties om voortdurend te verbeteren en veranderen. Voortdurend samen verbeteren is de brandstof waarop elke school of organisatie draait. Dit verbeteren wordt ondersteund door het doorlopen van de fasen en stappen van PDCA-verbetercirkel.
>>> Meer informatie over het werken met de PDSA Verbetercirkel en Verbeterteams

Leaflet Werken met de PDSA VerbetercirkelLeaflet Werken met de PDSA Verbetercirkel (97,6 kB)


balk meer info
Informatie over:  Link naar externe website
Dr W.Edwards Deming
Meer weten over Deming en zijn grote invloed op kwaliteitsmanagement? Bekijk de videofilms op You Tube.
  Dr W.Edwards Deming; deel 1
   Dr W.Edwards Deming; deel 2
   Dr W.Edwards Deming; deel 3
PDSA Cirkel
Meer weten over de ontstaansgeschiedenis van de PDSA Cirkel en de verschillende benamingen (PDSA, PDCA, Deming Cycle, Shewhart Cycle)? Lees het artikel van Ron Moen en Cliff Norman.
  Evolution of the PDSA Cycle


balk downloads

De 14 punten van Deming (bewerkt naar het onderwijs door Jan Polderman)De 14 punten van Deming (bewerkt naar het onderwijs door Jan Polderman) (33,4 kB)

De evolutie van de PDSA cirkel (door Ron Moen en Cliff Norman)De evolutie van de PDSA cirkel (door Ron Moen en Cliff Norman) (51,5 kB)

De PDSA Cirkel (toegelicht door Ed Tilden)De PDSA Cirkel (toegelicht door Ed Tilden) (20,7 kB)